სიახლეების გამოწერა

სიახლეები
გაცნობებთ, რომ აპლიკანტებმა, რომელთაც აპელაციის შედეგად შეეცვალათ (მოემატათ ან დააკლდათ) 2014 წლის მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შეფასება ან შეცდომით (ზედმეტად) გადაიხადეს სააპელციო განაცხადის განხილვის საფასური, თანხის დასაბრუნებლად უნდა შეავსონ განაცხადი (მიბმული ფაილი იხილეთქვემოთ)

განაცხადების მიღება წარმოებს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით.

ქ.თბილისში – მინდელის ქ. N9, 10:00 სთ-დან - 18:00 სთ–მდე.

რეგიონებში – საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში.

განმცხადებელმა თან უნდა იქონიოს:

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი;
• ბანკის მიერ გაცემული საბანკო რეკვიზიტები, სადაც მითითებული იქნება ბანკის კოდი, ანგარიშის ნომერი და ანგარიშის დასახელება;
• იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი სხვა პირია - კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

განაცხადში აუცილებლად უნდა მიუთითონ ბანკის რეკვიზიტები (ბანკის დასახელება, ბანკის კოდი, ანგარიშის დასახელება, გვარი, სახელი) თანხის ჩასარიცხად, წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა ვერ დაბრუნდება.

თანხები მითითებულ ანგარიშებზე გაიცემა განცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან არა უგვიანეს ერთი თვისა.

განაცხადის ფორმა